UTVALG I NFKS

ETISK UTVALG

  • Bernt Barstad
  • Anita Skrautvol 
  • Nanna Klingenberg

Etisk utvalg behandler saker av faglig, etisk karakter. Slike saker kan gjelde enkeltmedlemmers opptreden i eller utenfor praksis, organisasjonsspørsmål eller råd til medlemmer som ber om det. Initiativet til å fremme en sak for etisk utvalg kan tas av medlemmene, av styret eller av utvalget selv. Dersom medlemmene ønsker det, kan de be om å få rådføre seg anonymt med etisk utvalg; i slike tilfeller skal det ikke føres protokoll og heller ikke gjøre vedtak som siden kan oversendes styret for formell behandling. 


PEDAGOGISK UTVALG

Mandat til pedagogisk utvalg - NFKS:

Å skape et forum for medlemmer som ønsker å styrke feltet pedagogisk sexologi.
Å legge frem relevante forskningsresultater og publikasjoner for NFKS.
Å presentere relevante nyheter fra politisk hold.
Å være kritiske markører i forhold til nye reformer og prosjekter i skole og utdanning.
Å synliggjøre medlemmer av NFKS sitt profesjonelle arbeide innen dette feltet.
Å bidra med råd for dem som ønsker undervisningsmateriell og faglitteratur.
Å styrke kontakten med andre pedagogiske fagmiljøer utenfor foreningen.
Å invitere eksterne forskere, forelesere innen feltet til for eksempel NFKS årsmøter.


AUTORISASJONSUTVALGET

Epost-adresse: autorisasjon@nfks.no

Autorisasjonsutvalget består av tre medlemmer som i samarbeid med tilsvarende utvalg i medlemsorganisasjonene i Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) har ansvar for å beskrive fagkrav og standarder vedrørende autorisasjon av spesialister.


VALGKOMITÈ

  • Trude Aarnes
  • John Nicolaisen
  • Kristin Evjen

Valgkomiteen velges av årsmøtet. Valgkomiteen skal informere styret om sine kandidater 5 uker før årsmøtet. Styret fastsetter retningslinjer for valgkomiteens arbeid.