SEKSUALITETSUNDERVISNING OG OPPLYSNING

Autorisasjonskriterier for spesialist i seksualitetsundervisning og opplysning NACS


1.1. Faglig bakgrunn og utdanning

Alle med grunnleggende akademisk utdanning på nivå bachelor-grad, dvs. 3 års utdanning eller mer, har anledning til å kvalifisere seg for kompetansenivået Autorisert i sexualundervisning og opplysning. I tillegg til akademisk grunnutdanning, kreves det 90 stp sexologisk utdanning for å kunne søke om spesialist-godkjenning.

Alle utdanninger som kvalifiserer for søknad i spesialitetene sexologisk rådgivning og klinisk sexologi, kvalifiserer også for søknad om autorisasjon i seksualitetsundervisning og opplysning. I tillegg er det en rekke andre utdanninger og studieretninger fra universitet og høyskoler som kvalifiserer for søknad om autorisasjon:

 • Sosiologi
 • Antropologi
 • Lærerutdanning/førskolelærerutdanning
 • Pedagogikk, alle fagområder
 • Biologi
 • Historie
 • Filosofi
 • Journalistikk

Listen er ikke uttømmende.

1.2. Sexologisk utdanning

Med unntak av Finland, finnes det i de andre nordiske land ingen egen utdanning i seksualitetsundervisning og opplysning. Kravet om 90 stp utdanning må derfor realiseres ved å kombinere ulike utdanninger og kvalifiseringsforløp.

90 stp sexologisk utdanning kan gjennomføres på én av følgende fire måter:

 1. Gjennomføre et eget utdanningsprogram tilpasset kravene til seksualitetsundervisning og opplysning (utdanningsprogrammet finnes foreløpig bare i Finland).
 2. Påbygging på rådgiverutdanningen (60 stp) med sexologisk utdanning/kompetanse tilsvarende 30 stp. Påbygging som kan godkjennes må inneholde følgende to elementer: 1) Litteraturstudier 4000 sider; og 2) Vitenskapelig essay offentliggjort i fagtidsskrift eller som bokkapittel (arbeidsomfang ca 300 timer). Det er ikke krav om fagfellevurdering for vitenskapelige essays.
 3. Mastergrad i sexologi 120 stp

For øvrig gjelder at all utdanning og kompetanseoppbygging skjer i samsvar med reglene for modulbasert utdanning i sexologisk rådgivning og klinisk sexologi, jfr. dokumentet «Krav til godkjenning som spesialist i sexologisk rådgivning og klinisk sexologi». Innenfor den kliniske delen av sexologien er det slik at kompetansekravene som gjelder på ett kompetansenivå, forutsetter at kravene for det forrige kompetansenivået er oppfylt. Dette er annerledes innenfor området seksualitetsundervisning, opplysning og vitenskap. Her foreligger det 2 forskjellige, likestilte kvalifiseringsløp, der det ene ikke bygger på det andre.

1.3 Arbeidserfaring

I tillegg til sexologisk utdanning, kreves det 500 timer undervisningserfaring eller annen meriterende praksis innenfor det sexologiske fagfeltet.

Som undervisningserfaring/meriterende praksis regnes:

 • Design og implementering av programmer i seksuell helse
 • Administrasjon og gjennomføring av aktiviteter relatert til utdanningsprogrammer, curriculum, prosjektdesign mv. i sexologi
 • Undervisning og foredrag i sexologi
 • Veiledning og faglig støtte til sexologer
 • Utvikling av materiell til bruk i seksualveiledning, undervisning og opplysning
 • Arbeid med å fremme seksuell helse
 • Deltakelse i SSA/SAR
 • Redaktøransvar for fagbøker, artikkelsamlinger o.l. i sexologi
 • Organisering og ansvar for faglige bidrag/papers ved sexologikonferanser
 • Forskning og kunnskapsformidling innenfor seksualvitenskapelige emner
 • Aktivitet i nasjonal, nordisk, europeisk eller internasjonal sexologiforening

1.4. Oppsummerende og generelt til søknader om autorisasjon

Utdanning og aktiviteter som inngår i autorisasjonsnivåets kompetansekrav må dokumenteres og foreligge som vedlegg til søknadsskjemaet:

 • Eksamensvitnemål
 • Eventuell mottatt veiledning dokumenteres ved egen attest fra veilederen (mottatt veiledning er ikke obligatorisk)
 • Ved muntlige presentasjoner på konferanser e.l. må abstract vedlegges
 • Ved skriftlige publikasjoner bør abstract eller kopi av publikasjon vedlegges
 • Ved bokbidrag må det foreligge bekreftelse fra redaktør og eller forlag
 • Referanse/ISBN-nummer, eventuelt link til nettsted bør vedlegges

Ellers gjelder at søknaden skal inneholde et motivasjonsskriv (behøver ikke å være eget vedlegg; kan i stedet være integrert i søknadsskjemaet), gjerne på ca 1 A4-side om hvorfor man ønsker å bli godkjent. Søkere må ha vært medlem av den nasjonale foreningen i 2 år og bli anbefalt av 2 medlemmer av foreningen. Søknader fylles ut på eget søknadsskjema, vedlagt nødvendig dokumentasjon.

Søknadsgebyr kr. 3500.- skal betales til kontonr. 0530 39 62826 og kvittering vedlegges søknaden.Søkeren må dokumentere betalende medlemskap i NFKS de siste to år, eksempelvis kvittering for betalt kontingent. Søknader levert innen 15. april blir ferdigbehandlet på høstens NACS-konferanse. Søknader levert innen 15. oktober blir ferdigbehandlet innen april/mai.

Søknadsskjema med vedlegg sendes som én samlet PDF-fil til autorisasjon@nfks.no

Denne siden ble sist oppdatert 09.11.2022