SEXOLOGISK RÅDGIVNING

Autorisasjonskriterier for spesialist i sexologisk rådgivning NACS

I tillegg til klinisk relevant grunnutdanning kreves sexologiske kurs, litteraturstudier, skriftlig arbeid, veiledning og klinisk sexologisk praksis.

Innhold

 1. Krav til grunnutdanning
 2. Krav til sexologisk utdanning
 3. Krav til sexologisk praksis
 4. Søknad

1. Krav til grunnutdanning

Det kreves minimum 3-årig klinisk relevant profesjonsutdanning på nivå bachelor-grad (180 studiepoeng). Profesjonsutdanning betyr i denne sammenheng en akademisk, vitenskapelig utdannelse med et faglig og metodisk innhold som gir grunnlag for å bli tilsatt i bestemte yrker eller utøve bestemte profesjoner, jfr. eksempler nedenfor. Klinisk relevant betyr at utdanningen har praktisk trening i klient- og pasientarbeid, og har praksisperioder med veiledning i løpet av undervisningsforløpet.

Eksempler på utdanninger som tilfredsstiller kravene til grunnutdanning (listen er ikke uttømmende, men gir en indikasjon på de mest aktuelle utdanningstypene):

 • Lege (cand. med.)
 • Psykolog (cand. psychol.)
 • Prest (cand. theol.)
 • Diakon
 • Sykepleier
 • Fysioterapeut
 • Sosionom
 • Barnevernspedagog
 • Vernepleier

Profesjonsutdanninger som ikke regnes som klinisk relevant, er innenfor fagfeltene pedagogikk/lærer/førskolelærer, sosiologi, antropologi o.l. Disse kan i stedet kvalifisere som grunnutdanning ved søknad om autorisasjon i seksualundervisning og opplysning eller autorisasjon i vitenskapelig sexologi.

Dersom du er usikker på om din grunnutdanning tilfredsstiller kravene, kan du be om en vurdering ved å sende epost til autorisasjon@nfks.no

2. Krav til sexologisk utdanning

Kravene fremgår av søknadsskjemaet. Utdanningen i sexologisk rådgivning har et omfang og faglig nivå tilsvarende 60 studiepoeng innenfor universitets- og høyskolesystemet. Utdanningen består av følgende elementer:

 • 300 timer undervisning innenfor de sentrale områdene av sexologien
 • 75 timer veiledning i gruppe eller 50 timer veiledning individuelt, i løpet av de fem siste år
 • 25 timer SSA-seminar (Sexual Self Acknowledgement)
 • 400 timer gruppearbeid eller individuelt arbeid, inkludert oppgaveskriving (25-30 sider) eller presentasjon av prosjektarbeid av tilsvarende omfang
 • 4000 sider litteraturstudier (tilsvarer 800 timer)
 • 100 timer sexologisk praksis

Krav til sexologisk utdanning kan oppfylles ved å ta et forhåndsgodkjent utdanningsprogram i sexologisk rådgivning, for eksempel ved Universitetet i Agder. Krav til sexologisk utdanning kan også oppfylles via andre kvalifiseringsprogram. Krav til faglig nivå og omfang er i begge tilfeller det samme.

3. Krav til sexologisk praksis

Minimum 100 timer relevant sexologisk praksis med veiledning, over et tidsrom på minimum 2 år, og i løpet av de 5 siste år. Bare praksis som har funnet sted etter at man startet på den sexologiske utdanningen telles med.

4. Søknad

Søkeren må dokumentere betalende medlemskap i en NACS-tilsluttet forening de siste to år, eksempelvis kvittering for betalt kontingent. Søknad sendes fortrinnsvis til autorisasjonsutvalget i det landet der man er medlem.

Søknadsgebyr kr. 3500.- skal betales til kontonr. 0530 39 62826 og kvittering vedlegges søknaden.

For søkere som har tatt utdanning i sexologisk rådgivning ved Universitetet i Agder vil eksamensbevis være tilstrekkelig dokumentasjon av sexologisk utdannelse, mens litteraturliste, attest for SAR og veiledning kreves i tillegg.

Søknader levert innen 15. april blir ferdigbehandlet på høstens NACS-konferanse. Søknader levert innen 15. oktober blir ferdigbehandlet innen april/mai.

Søknadsskjema med vedlegg sendes som én samlet PDF-fil til autorisasjon@nfks.no

Denne siden ble sist oppdatert 12.04.2023