KRAV TIL VEILEDERE

Retningslinjer og kriterier for godkjenning av veiledere i klinisk sexologi

1. Krav og godkjenning

 1. Veiledning i klinisk sexologi har som målsetting å utvikle kliniske ferdigheter i rådgivning og behandling innenfor det sexologiske fagfeltet. Veiledningen omfatter de to autorisasjonsnivåene spesialist i sexologisk rådgivning NACS, og spesialist i klinisk sexologi NACS. I tillegg til å være en forberedelse for autorisasjon, kan veiledningen også være en kvalitetssikring eller en oppfølging av den veilededes arbeid med ulike typer sexologiske problemstillinger.
 2. Veiledning i klinisk sexologi omfatter alle typer sexologisk arbeid der den menneskelige seksualitet står i fokus, noe som innebærer at veiledningen skal være en hjelp for den veiledede til å reflektere over forståelsen av viktige problemstillinger, dilemmaer, sammenhenger og situasjoner der seksualiteten kommer til uttrykk og blir praktisert.
 3. Spesialister i klinisk sexologi og spesialister i klinisk psykologi ansees å ha tilstrekkelig kompetanse i veiledning gjennom kombinasjonen av grunnutdanning og spesialistkompetanse. For øvrige grupper er det krav om egen veilederutdanning.
 4. For å bli godkjent som veileder kreves 5 års relevant klinisk praksis innenfor det sexologiske fagfelt. I tillegg kreves etter-/videreutdanning i veiledning; se også ovenstående pkt. 3.
 5. For å bli godkjent som veileder for kandidater som søker autorisasjon, kreves at veilederen minimum har sexologisk kompetanse på det nivå autorisasjonen gjelder.
 6. Følgende krav må være oppfylt for at en veilederutdanning kan godkjennes:

             a. Utdanningens relevans og anvendelighet:

i. Veilederutdanningen er klinisk orientert.

ii. Metoder og prinsipper i det aktuelle utdanningsprogrammet er anvendelig innenfor sexologisk arbeid.

b. Utdanningens krav til deltagerne:

i. 2 års fulltids klinisk praksis innenfor deltagerens eget fagfelt/yrkesprofesjon før opptak på veilederutdanningen.

ii. Mottatt 40 timer faglig veiledning relatert til egen arbeidssituasjon, individuelt eller i gruppe. Denne veiledningen skal være mottatt enten før oppstart eller i løpet av den første delen av veilederutdanningen.

c. Utdanningens innhold:

i. Teoridel: 100 - 120 timer.

ii. Pensum: Lesning av veiledningslitteratur 2000 sider.

iii. Praksis: Gjennomføring av 50 timer som veileder under veilederutdanningen.

iv. Under veiledningspraksisen får deltageren veiledning på egen veiledning, enten individuelt eller i gruppe.

7. Vedlikehold av kompetanse:

a. Godkjente veiledere blir automatisk medlem av The Nordic forum for supervisors in clinical sexology. Nordisk Forum møtes vanligvis i tilknytning til de årlige NACS-konferansene, men kan også arrangere andre fagsamlinger for veiledere. Veiledere oppfordres til å vedlikeholde og utvikle sin veilederkompetanse gjennom jevnlig deltagelse på disse møtene.

b. Det forventes at veiledere vedlikeholder sin generelle sexologiske kompetanse gjennom deltagelse på faglige sexologiske samlinger - fortrinnsvis i form av minst 1 nasjonal fagsamling og 1 nordisk/internasjonal fagsamling i året.

2. Søknad om godkjenning som veileder

 1. Søknad om godkjenning som veileder i klinisk sexologi sendes til NFKS ved leder av autorisasjonsutvalget.
 2. Søknaden inneholder en beskrivelse og dokumentasjon av følgende forhold:

a. Søkerens sexologiske tittel (spes. i sexologisk rådgivning / spes. i klin.sexologi).

b. Motivasjon for å søke godkjenning som veileder.

c. Beskrivelse og dokumentasjon vedr. aktuell veiledningspraksis (kortfattet):

i. Hvor lenge man har vært veileder.

ii. Hvem man har vært veileder for (yrkesgrupper og evt. institusjonell tilknytning).

iii. Hva slags veiledning det har vært.

iv. Størrelse på evt. veiledningsgrupper.

v. Type av veiledning/veiledningsmetoder man har erfaring med.

d. Dokumentasjon deltagelse på nasjonale, nordiske og internasjonale kongresser og fagsamlinger siste 5 år.

e. Info om veilederutdanningen:

i. Beskrivelse av utdanningen.

ii. Vurdering av utdanningens relevans for sexologisk arbeid.

f. Dokumentasjon vedr. veilederutdanningen:

i. Vedlegg: Kopi av vitnemål / eksamen / evt. eksamensoppgave.

ii. Vedlegg: Kursplan/beskrivelse av utdanningen, inkl. pensumliste.

iii. Vedlegg: Leseliste (forfatter, artikkel/bok, tittel og antall sider).

3. Retningslinjer og godkjenning

 1. Autorisasjonsutvalget i NFKS foreslår retningslinjer og kriterier for godkjenning av veiledere i klinisk sexologi. Disse skal godkjennes av styret i NFKS.
 2. Veiledere i klinisk sexologi godkjennes av autorisasjonsutvalget i NFKS, etter forutgående drøfting med styret i foreningen.
 3. Det betales et gebyr for behandling av søknader om godkjenning som veileder i klinisk sexologi. Gebyret fastsettes av styret, og må være innbetalt før en søknad kan behandles. Søknadsgebyr kr. 1500.- skal betales til kontonr. 0530 39 62826 og kvittering vedlegges søknaden.

Søknad sendes til autorisasjon@nfks.no

NFKS Autorisasjonsutvalg 25. september 2015

Knut Hermstad, Leder autorisasjonsutvalget