KRAV TIL VEILEDERE

Retningslinjer og kriterier for godkjenning av veiledere i klinisk sexologi


1. Krav og godkjenning

1. Veiledning i klinisk sexologi har som målsetting å utvikle kliniske ferdigheter innenfor det sexologiske fagfeltet. I tillegg til å være en forberedelse for autorisasjon, kan veiledningen også være en kvalitetssikring eller en oppfølging av den veilededes arbeid med ulike typer sexologiske problemstillinger.

2. Veiledning i klinisk sexologi omfatter alle typer sexologisk arbeid der den menneskelige seksualitet står i fokus, noe som innebærer at veiledningen skal være en hjelp for den veiledede til å reflektere over forståelsen av viktige problemstillinger, dilemmaer, sammenhenger og situasjoner der seksualiteten kommer til uttrykk og blir praktisert.

3. For å bli godkjent som sexologisk veileder kreves 5 års relevant klinisk praksis som NACS-autorisert innenfor det sexologiske fagfelt. I tillegg kreves etter-/videreutdanning i veiledning; (se pkt. 4).

4. Følgende krav må være oppfylt for at en veilederutdanning kan godkjennes:

a. Utdanningens relevans og anvendelighet:

i. Veilederutdanningen er klinisk orientert.

ii. Metoder og prinsipper i det aktuelle utdanningsprogrammet er anvendelig innenfor sexologisk arbeid.

b. Utdanningens krav til deltagerne:

i. 2 års klinisk praksis fulltid innenfor deltagerens eget fagfelt/yrkesprofesjon før opptak        på veilederutdanningen.       

ii. Mottatt 40 timer faglig veiledning relatert til egen arbeidssituasjon, individuelt eller i gruppe. Denne      veiledningen skal være mottatt enten før oppstart eller i løpet av den første delen av veilederutdanningen.

c. Utdanningens innhold tilsvarer 30 ECTS, men veilederutdannelser uten formelle ECTS, godtas mot en dokumentasjon på innfrielse av alle kravene i pkt. 1 – 4.

i. Teoridel: 100 - 120 timer.

ii. Pensum: Lesning av veiledningslitteratur 2000 sider.

iii. Praksis: Gjennomføring av 50 timer som veileder under veilederutdanningen. Minimum 10 timer veiledning på egen veiledning.

2. Søknad om godkjenning som veileder

1. Søknad om godkjenning som veileder i klinisk sexologi sendes til NFKS ved leder av autorisasjonsutvalget.

2. Søknaden inneholder en beskrivelse og dokumentasjon av følgende forhold:

a. Søkerens autorisasjon innen klinisk sexologi.

b. Motivasjon for å søke godkjenning som veileder.

c. Beskrivelse og dokumentasjon vedr. aktuell veiledningspraksis (kortfattet):

i. Hvor lenge man har vært veileder.

ii. Hvem man har vært veileder for (yrkesgrupper og evt. institusjonell

tilknytning).

iii. Hva slags veiledning det har vært.

iv. Størrelse på evt. veiledningsgrupper.

v. Type av veiledning/veiledningsmetoder man har erfaring med.

d. Dokumentasjon deltagelse på nasjonale, nordiske og internasjonale kongresser og fagsamlinger siste 5 år.

e. Info om veilederutdanningen:

i. Beskrivelse av utdanningen.

ii. Vurdering av utdanningens relevans for sexologisk arbeid.

f. Dokumentasjon vedr. veilederutdanningen:

i. Vedlegg: Kopi av vitnemål / eksamen / evt. eksamensoppgave.

ii. Vedlegg: Kursplan/beskrivelse av utdanningen, inkl. pensumliste.

iii. Vedlegg: Leseliste (forfatter, artikkel/bok, tittel og antall sider).

3. Retningslinjer og godkjenning

1. Autorisasjonsutvalget i NFKS foreslår retningslinjer og kriterier for godkjenning

av veiledere i klinisk sexologi. Disse skal godkjennes av styret i NFKS.

2. Veiledere i klinisk sexologi godkjennes av autorisasjonsutvalget i NFKS.

3. Det betales et gebyr for behandling av søknader om godkjenning som veileder

i klinisk sexologi. Gebyret fastsettes av styret, og må være innbetalt før en

søknad kan behandles. Søknadsgebyr kr. 1500.- skal betales til kontonr. 0530

39 62826 og kvittering vedlegges søknaden.


Søknad sendes til autorisasjon@nfks.no


Oppdatert 12.05.24 av Aud Jektvik