VEDTEKTER FOR NFKS


FORMÅL

§ 1

Norsk forening for Klinisk Sexologi har som formål å:

  • Skape et faglig akademisk forum for fremme av sexologisk forskning, undervisning, behandling og rådgivning.
  • Bidra til at sexologisk kunnskap blir forvaltet og formidlet i samsvar med anerkjente faglige standarder.
  • Medvirke til at medlemmenes kliniske praksis, kunnskapsformidling og informasjon holder et høyt faglig nivå.


MEDLEMSKAP 
§2

NFKS er en fagorganisasjon. Som nye medlemmer kan opptas personer med profesjonsutdanning på universitets- og høyskolenivå som arbeider med klinisk sexologi, sexologisk rådgivning, sexologisk undervisning, sexologisk veiledning og/eller forskning innen sexologi, og som har eller er i gang med en utdanning innen sexologi på universitets- og høyskolenivå.

§3

Man søker om medlemskap ved å sende en søknad til styret i NFKS gjennom foreningens nettside.

Utmeldelse skjer dersom medlemmet melder fra til sekretær eller om vedkommende ikke betaler sin kontingent.

§4

Medlemmer som ikke har betalt kontingent til tiden for inneværende år blir påminnet av kasserer. Dersom kontingenten forblir ubetalt eller det ikke oppnås kontakt med medlemmet slettes medlemskapet.

§5

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten innbetales ved tegning av medlemskap og gjelder for ett kalenderår av gangen. Kvittering for betalt kontingent er å betrakte som medlemsbevis, og gir rett til deltagelse på årsmøter og til prioritert påmelding på arrangementer i foreningens regi. Utsendelse av innbetalingsvarsel for fornyelse av medlemskap skal skje innenfor perioden 1. januar til 1. mars gjeldende år.

§6

Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer på styrets innstilling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.


FAGLIG STANDARD OG KRAV TIL MEDLEMMER

§7

Sexologer arbeider ut fra kunnskap basert på forskning og underbygget erfaring, med respekt for klientens autonomi, verdisyn og etiske ståsted.

§8

Sexologisk kunnskap er utviklet i et samfunn som stadig forandrer seg, sexologer må derfor være oppmerksomme på sine egne begrensninger; de må også være oppmerksomme på kollegers og andres kunnskap og kvalifikasjoner. Ingen skal tilby tjenester de ikke er kvalifisert for å gi.

§9

Sexologisk praksis, informasjon, rådgivning og annen utadrettet virksomhet skjer i samsvar med anerkjente faglige standarder. Medlemmer av foreningen skal bygge på disse standarder ved formidling av sexologisk kunnskap eller når de utaler seg offentlig om sexologiske spørsmål.

§10

Medlemmer som driver sexologisk arbeid, er forpliktet til å oppdatere og videreutvikle sin kunnskap, bl.a. gjennom deltagelse på kurs, konferanser og annen relevant fagutvikling. For godkjente spesialister gjelder særskilte krav til videre- og etterutdanning. Medlemmer kan ikke bruke medlemskap i foreningen i markedsføring av sine tjenester. Medlemmer som er autoriserte spesialister av NACS, kan bruke dette i markedsføring av sine tjenester.

§11

For å bli autorisert spesialist i sexologisk rådgivning eller spesialist i klinisk sexologi, kreves personlig egnethet, relevant teoretisk og praktisk utdanning og deltagelse i egenveiledning. Krav til autorisasjon fastsettes av NACS.

§12

Spesialister i sexologisk rådgivning og klinisk sexologi skal fortrinnsvis bruke tittelen "spesialist i sexologisk rådgivning (NACS) / spesialist i klinisk sexologi (NACS)" der det er naturlig å bruke sexologtittelen.

§13

For å bli godkjent som spesialist i seksualitetsundervisning og opplysning (NACS) og spesialist i vitenskapelig sexologi (NACS), kreves personlig egnethet, relevant teoretisk og praktisk utdanning, og spesifikasjoner for godkjent veiledning. Krav til autorisasjon fastsettes av NACS.

§14

Spesialister i seksualitetsundervisning og opplysning og spesialister i vitenskapelig sexologi skal bruke titlene "spesialist i seksualitetsundervisning og opplysning (NACS)" og "spesialist i vitenskapelig sexologi (NACS)" der det er naturlig å bruke sexologtittelen.

§15

Foreningens medlemmer forventes å opptre kollegialt dvs være varsom med å kritisere kolleger overfor andre. Offentlig og annen debatt mellom kolleger i faglige og fagpolitiske spørsmål skal holdes på et saklig plan.


SANKSJONSORDNINGER

§16

Medlemmer som i sin sexologiske praksis bryter med anerkjente standarder og etiske retningslinjer for god sexologisk behandling, rådgivning og kunnskapsformidling, eller utenfor praksis utøver atferd som er uforenlig med å være sexolog, kan ekskluderes fra foreningen. Det samme gjelder medlemmer som i sin virksomhet på en særlig alvorlig måte har satt seg ut over foreningens vedtekter eller øvrige bestemmelser. Iverksettelse av sanksjoner er styrets ansvar, og kan bare skje etter at etisk utvalg først har behandlet saken og gitt et råd. Sanksjoner kan omfatte skriftlig eller muntlig advarsel, tilbaketrekning av autorisasjon, eller eksklusjon fra foreningen.
Årsmøtet vedtar prosedyrer og retningslinjer for behandling av disiplinærsaker.


STYRET

§17

Foreningens arbeid ledes av et styre bestående av 8 - åtte - medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer, nettansvarlig og tre styremedlemmer. Styret velges av årsmøtet. Dersom det er flere kandidater enn det skal velges, avgjøres valget ved skriftlig avstemning. Styrets medlemmer velges for 2 - to - år av gangen, dog slik at ikke flere enn halvparten av styremedlemmene skal stå på valg. Leder velges direkte av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer. Hvis leder trer ut av styret mellom to generalforsamlinger, overtar nestleder rollen som leder til ny leder er valgt ved neste ordinære generalforsamling.

Styret skal ha minst fire møter pr år, og skal i tillegg møtes om styreleder eller minst tre styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig om 2/3 av medlemmene, inklusive lederen, er til stede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Det skal føres referat fra styremøtene; disse referatene skal godkjennes av styret, arkiveres og være tilgjengelig for innsyn fra foreningsmedlemmene. Styremedlemmer kan sitte kontinuerlig i maksimum åtte år.


FASTE KOMITEER OG UTVALG

1. Autorisasjonsutvalget
§18

Styret nedsetter et autorisasjonsutvalg bestående av tre medlemmer som i samarbeid med tilsvarende utvalg i medlemsorganisasjonene i Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) har ansvar for å beskrive fagkrav og standarder vedrørende autorisasjon av spesialister, og behandle søknader om autorisasjon.

Autorisasjonsutvalget skal i samarbeid med foreningens nettsideansvarlig sørge for at foreningens nettsider har oppdatert liste over autoriserte spesialister i Norge, oppdatert liste over godkjente veiledere, og oppdatert informasjon om autorisasjonskriterier.

Utvalget består av leder og to medlemmer. Medlemmer av autorisasjonsutvalget utnevnes for fire år, og kan sitte maksimalt tolv år.

2. Etisk utvalg
§19

Etisk utvalg velges av årsmøtet, og er rådgivende for styret i fagetiske spørsmål. Utvalget består av leder og to medlemmer, alle med funksjonstid fire år. De kan gjenvelges to ganger. For å sikre kontinuitet tilstrebes det at maks 2 av medlemmene velges det ene året, mens det 3. medlemmet fortrinnsvis velges 1 eller 2 år senere. Utvalget velger selv sin leder. Ingen av medlemmene bør sitte i foreningens styre.

§20

Etisk utvalg behandler saker av faglig, etisk karakter. Slike saker kan gjelde enkeltmedlemmers opptreden i eller utenfor praksis, organisasjonsspørsmål eller råd til medlemmer som ber om det. Initiativet til å fremme en sak for etisk utvalg kan tas av medlemmene, av styret eller av utvalget selv. Etisk utvalg fører møteprotokoll, men unngår så langt det er mulig å bruke navn i saker av spesielt følsom karakter. Dersom medlemmene ønsker det, kan de be om å få rådføre seg anonymt med etisk utvalg, i slike tilfeller skal det ikke føres protokoll og heller ikke gjøres vedtak som siden kan oversendes styret til formell behandling.

3. Valgkomiteen
§21

Valgkomiteen velges av årsmøtet. Den består av 3 medlemmer som ikke har styreverv i foreningen, og velges for 2 år om gangen. De kan gjenvelges to ganger. I den grad det er behov for det, konstituerer komiteen seg selv med leder. Valgkomiteen skal informere styret om sine kandidater 5 uker før årsmøtet. Styret fastsetter retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

§ 22. NACS

Norsk forening for klinisk sexologi er medlem av NACS. Hver av de nordiske medlemsorganisasjonene har et styremedlem i NACSs styret. Styret i NFKS velger et av organisasjonens styremedlemmer som NFKSs representant til NACSs styret.

NFKS har stemmerett på årsmøtet til NACS. Antall stemmer følger av NACSs gjeldende vedtekter. Leder i NFKS har 1 stemme. Etter innstilling fra styret, velger årsmøtet hvem som disponerer de resterende stemmene.


ÅRSMØTET
§23

Årsmøtet er i alle anliggender foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksdyktig når det er innkalt i henhold til vedtektene.

§24

Årsmøtet avholdes i perioden 1. februar til 1. mai. Innkalling med forslag til sakliste og dagsorden skal skje skriftlig, og sendes til medlemmene minst fire uker før fastsatt dato. Innkallingen skal inneholde informasjon om hvem av styremedlemmene som etter vedtektene står på valg (se §13), og valgkomiteens innstilling. Medlemmene kan fremme forslag til styrekandidater, dette må skje skriftlig og være valgkomiteen i hende senest 14 - fjorten - dager før årsmøtet. En liste inneholdende navn på samtlige foreslåtte kandidater til styrevalget skal være tilgjengelig for innsyn for medlemmene minst syv dager årsmøtet.


Endelig sakliste og dagsorden skal være offentliggjort 14 -fjorten- dager før årsmøtet.
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret finner det nødvendig, eller om 50% av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes senest fire uker etter begjæringen. Innkalling med dagsorden skal skje skriftlig minst fjorten dager før fastsatt dato for ekstraordinært årsmøte.

§25

Årsmøtet ledes av en av styret oppnevnt møteleder. Det er ikke anledning til å ta opp saker utenom dagsorden. For stemmerett kreves personlig fremmøte og medlemskap i minst tre måneder. Ved avstemning gjelder i alminnelighet simpelt flertall.


REGNSKAP OG REVISJON
§26

Foreningens regnskap og virkeår løper fra 1. januar til 31. desember. Årsmelding og revidert regnskap skal fremlegges for og godkjennes av årsmøtet. Regnskapet skal føres i henhold til god regnskapsskikk og gjeldende lovverk, og revideres av en av årsmøtet godkjent revisor utenfor styret. Revisor velges av årsmøtet for ett år av gangen. Revidert regnskap og budsjett skal være tilgjengelig for innsyn for foreningens medlemmer minst syv dager for avholdelse av årsmøtet, på en i innkallingen nærmere angitt måte. Budsjett for kommende år, herunder fastsettelse av kontingent, vedtas av årsmøtet.


ØKONOMISKE HEFTELSER
§27

Foreningen forpliktes ved underskrift av tre styremedlemmer, hvorav den ene skal være lederen. Styret kan gi den valgte kasserer fullmakt til å disponere over foreningens konti for løpende inn- og utbetalinger, men alle kvitteringer over kr. 10.000 skal godkjennes og signeres av leder. Foreningen hefter kun for sine forpliktelser med den formue foreningen til enhver tid besitter. Det påhviler ikke foreningsmedlemmene eller styret noen personlig heftelse.


VEDTEKTSENDRINGER
§28

Til endring av foreningens vedtekter kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag til tillegg/revidering av vedtekter skal stilles skriftlig til styret senest fem uker før årsmøtet.


OPPLØSNING
§28

Til oppløsning av foreningen kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Er fremmøtet til årsmøtet mindre enn 2/3 av de totale medlemmer kan styret senest fire uker senere innkalle til nytt årsmøte, hvor oppløsning kan vedtas med 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigedes stemmer. Styret innstiller på hva som skal skje med foreningens formue ved oppløsning.