ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR MEDLEMMER AV NFKS

NACS (The Nordic Association for Clinical Sexology) har fastsatt en rekke etiske retningslinjer som medlemmer av NFKS anbefales å følge. Målet med disse retningslinjene er å hjelpe mennesker som utøver sexologisk arbeid å forstå betydningen av etikk i deres praktiske hverdag. Etiske retningslinjer skal være:

  • en rettesnor for god praksis i møte med klient og i utøvelse av det sexologiske faget. Dette for å sikre at klientene får best mulig og faglig sexologisk hjelp.
  • fagetiske prinsipp der målet blir å gi veiledning og støtte for etisk refleksjon.

NFKS etiske retningslinjer bygger på norske lover, yrkesfaglige retningslinjer og NACS prinsipper.

RETTIGHETER 

Behandler skal vise respekt for klientens personlighet, autonomi og integritet. Dette skal settes foran egne personlige interesser. Behandler må derfor være fordomsfri, samt oppmerksom på egne motiver, emosjoner og verdier med tanke på klientens ståsted.

Behandler har taushetsplikt overfor klienten. Om dette prinsippet skal fravikes, må klienten informeres om dette. Taushetsplikten omfatter også deltagere i gruppeterapi, deltagere i veiledning og spesielle lokale avtaler og annet lovverk.

PROFESJONALITET

Behandler skal ha et profesjonelt forhold til klienten. Det skal ikke utvikles et intimt eller seksuelt forhold mellom klient og behandler. Behandler skal respektere klientens grenser og autonomi. Behandler skal ikke på noen måte utnytte sin posisjon eller makt overfor klienten.

Behandler skal motivere til samarbeid og fremme godt samarbeidsklima. Behandler har ansvar for å påse at alle klientforhold unngår sammenblanding av profesjonelle og ikke-profesjonelle relasjoner, eksempelvis inhabile situasjoner, forretningsmessige tilknytninger og uheldige rolleforvirringer. Behandler kan kun benytte de profesjonelle titler som er tilegnet gjennom utdannelse, autorisasjon og/eller stilling.

ANSVAR - BEGRENSNINGER

Behandler har ansvar for å journalføre, oppbevare og ivareta all dokumentasjon på en forskriftsmessig og forsvarlig måte. Norske lover må følges. Om det foreligger mulighet for økonomisk støtte til terapien, skal klienten opplyses om dette før oppstart av terapi eller veiledning. Behandler har ansvar for å tydeliggjøre sin kompetanse ved å informere om mål og hensikt med terapien. Behandler har ansvar for å opprettholde og vedlikeholde sin kompetanse innen sitt felt. Dette gjøres blant annet ved å dokumentere deltagelse i egenterapi, veiledning og deltagelse på kongresser, fagkurs, internopplæring etc. Behandler har ansvar for å tilegne seg veiledning eller henvise videre til annen ekspertise om klienten ikke kan hjelpes med et problem.

SELVREFLEKSJON

Det er viktig at behandler fortløpende reflekterer over sitt eget arbeid og korrigerer sin praksis ut fra et etisk og profesjonelt ståsted. Behandler må selv søke profesjonell hjelp ved behov for å opprettholde videre god standard i sitt arbeid.

YRKESETIKK

Alle skal respektere og vise hensyn til sine kolleger. Avdekkes det brudd på de etiske retningslinjene, skal du som kollega gi beskjed om dette til vedkommende (jfr gjeldende lovverk) og til leder av NFKS om vedkommende er medlem.

Samtidig bør man oppfordre vedkommende til å oppsøke hjelp, støtte eller annen oppfølging.

SANKSJONER

1. Styret i NFKS kan gi skriftlig irettesettelse, suspendere eller ekskludere et medlem som:

a. Bryter NFKS vedtekter

b. Er til skade for NFKS anseelse

c. Opptrer i strid med NFKS etiske retningslinjer

d. Dømmes for seksuell trakassering

2. Vedtak om irettesettelse, suspensjon eller eksklusjon skal fattes med minst ¾ flertall i styret

3. Vedtak om eksklusjon kan kun skje dersom skriftlig irettesettelse ikke har blitt tatt til etterretning. Unntak er ved rettskraftig dom i straffesak. Da kan vedtak om eksklusjon fattes uten skriftlig varsling.

4. Gjelder sak om irettesettelse medlem av råd/utvalg eller styret i NFKS, fratrer medlemmet saksbehandlingen.

5. Medlemmet skal kunne uttale seg i saken. Irettesettelse, suspensjon og eksklusjon skal begrunnes skriftlig.

6. Eksklusjon kan begrenses til å gjelde et visst antall år. Etter dette, kan medlemmet på nytt søke om medlemskap på ordinær måte. Medlemmer kan ikke ekskluderes for mer enn fem år. Unntak: dersom rettskraftig dom er mer enn fem år, gjelder ekskluderingen like lenge som domsutfall.

7. Eksklusjon kan ankes. Styret skal sende anke til etisk utvalg for en ny uttalelse. For å omstøte vedtak om eksklusjon, kreves ¾ flertall i styret.

8. Eksklusjon kan ankes til årsmøtet om den ekskluderte ønsker det. For å omstøte styrets vedtak om eksklusjon, kreves ¾ flertall i årsmøtet.

RETNINGSLINJER VED SEKSUELL TRAKASSERING, NFKS

Dersom noen av foreningens medlemmer i foreningssammenheng utøver seksuell trakassering overfor andre medlemmer og/eller andre som måtte opptrer i forbindelse med foreningens virksomhet, skal dette meldes til politiet og på den måten overlates til lovverkets myndigheter.