Reisebrev fra Seksuell helse i Nord

06.12.2023

Skrevet av Solveig Fridheim Torp


"Seksuell helse i Nord",

Reisebrev fra fagdag om kreft og seksuell helse, Kirkenes september 2023

Jeg lander i Kirkenes en fin høstdag i september. Litt ekstra tid er lagt inn når man først drar nordover.

På en løpetur i terrenget rundt byen snubler jeg over noen ryper som letter fra høstfarget lyng og står

plutselig "ansikt til ansikt" med en majestetisk reinsdyrflokk. Underveis på turen får jeg tenkt noen

tanker om det unike ved vår nordligste landsdel, samt likheter og ulikheter i sør/nord, og selvsagt

tenker jeg også på fagdagen om Kreft og seksuell helse vi skal arrangere på Samfunnshuset i

Kirkenes neste dag.


Fagdagen har kommet i stand på grunn av prosjekter og samhandling. Prosjekter i regi av

Kreftomsorg Rogaland handler om faglige initiativ som bygges på kompetanse, erfaring og kjennskap

til behov hos pasient/bruker, samt hensiktsmessige metoder for kartlegging og tilnærming. Når

vellykkede prosjekter skaper ytterligere muligheter til å styrke seksuelle helsekompetanse hos

befolkningen, er jobbtilfredsheten på mange måter fullkommen!


Kreftomsorg Rogaland (1) har de siste par årene gjennomført to prosjekter knyttet til seksuell helse,

finansiert av Helsedirektoratet. Undertegnede har i det første av disse (2021) samarbeidet med Aron

Willems (lege og kunstner) og Stine Cathrine Hasle (høyskolelektor og manusforfatter med

videreutdanning i sexologi), og med Aron Willems også i det andre (2022).


I det første prosjektet (4) ble det utarbeidet informasjonsmateriell knyttet til kreft og seksualitet, rettet

mot Pasient/partner (Hefte) og Helsepersonell/studenter (Folder). Både heftet og folderen har blitt

godt mottatt, distribuert nasjonalt og trykket i et nytt opplag. Samarbeid med kollega Ellen Sara Pulk,

kreftsykepleier og kreftkoordinator i Kautokeino kommune, gjorde at Heftet til pasient/partner ble

oversatt til nordsamisk (3). Oversettelsen av Borasdávda ja seksualitehta – Kreft og seksualitet ble

gjort ved Inger Máret Ánne Eira Gaup og lansert på Samenes nasjonaldag 6. februar 2022. Det andre

prosjektet har omhandlet rettigheter, NAV-ordningen og hjelpemidler for seksuallivet. Gjennom dette

arbeidet har vi blant annet bidratt med diverse undervisning, artikkel (5), podcast episode (6), arrangert

fagdag for helsepersonell i Stavanger (8), og vi har utarbeidet et gratis kurs for helsepersonell om

hjelpemidler for seksuallivet. Dette kurset er utarbeidet i samarbeid med OsloMet og ligger tilgjengelig

på Canvas (7).


Disse prosjektene handler overordnet om bidrag for å øke pasient/brukers seksuelle

helsekompetanse. Gjennom prosjektene fikk vi mulighet til samarbeid med kollega Hilde M.

Kristiansen. Hilde er ergoterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning ved avdeling for rehabilitering

ved Finnmarkssykehuset, Kirkenes. I digitale møter har vi planlagt Seksuell helse i Nord (SHiN) -

prosjektet (2023), da det var ønskelig å arrangere en fagdag for helsepersonell knyttet til Kreft og

seksuell helse i nord. Innholdet i fagdagen i Kirkenes ble både spesifikt kreftrelatert, men hadde også

stor overføringsverdi til andre pasient/brukergrupper.

Det nærmer seg kommunevalg over hele landet. På torget i Kirkenes har man satt opp en lavvo,

og representanter for Samelista er tilgjengelig med suppe og informasjonsmateriell. Rettferdige

helsetjenester står bl.a. på partiprogrammet. Like rundt hjørnet står en gul og blå bil med tydelig

budskap: Stop War. Stop Putin.


Enkelte steder har dette ved seg som gjør at man føler seg nær både det som har vært og det som er.

Kirkenes er et slikt sted. Man kan ikke la være å kjenne sterkt på norsk og samisk historie og kultur.

Og man føler også at man er til stede, her og nå, når viktig historie skrives. Begrepet "smeltedigel"

kan gi inntrykk av å være en storby, men Kirkenes, Sør-Varanger og Finnmark er en smeltedigel uten

å være en storby, og har en mangfoldig historie hvor befolkning fra ulike land og minoriteter har levd

side om side i uminnelige tider. Og, hvor flere ulike perspektiv som sexologien befatter seg med har

gjort seg gjeldende opp gjennom årene; særlig inkludert det vi i dag omtaler som kvinnehelse.


Midt mellom Samelistas valgstand og no war - budskapet, skal vi arrangere fagdag knyttet til Kreft og

seksuell helse. Deltakerne kommer fra Alta, Vadsø og Kirkenes. De har ulik og viktig helsefaglig

bakgrunn og de har sin arbeidshverdag på forskjellige steder (kommune, sykehus, privat,

kriminalomsorg m.m.). Fagdagen består av presentasjoner fra Aron Willems og u.t., dialogsamtale

mellom Hilde M Kristiansen og kreftkoordinator Ellen Sara Pulk og formidling av pasientperspektiv.

Ikke minst holdes dagen sammen av Hilde, som også bidrar til viktig refleksjon med deltakerne. Dette

siste, refleksjon og erfaringsdeling, er kanskje det jeg sitter igjen med som det aller viktigste denne

dagen. Vi søringer får et innblikk i hvilke faglige, språklige og kulturelle barrierer man kan stå overfor,

og som er annerledes enn vi var klar over. Språket skal helst fungere som en bro, og som

helsepersonell må man stadig forsikre seg om at mottaker oppfatter budskap og innhold, også i lys av

et kulturelt perspektiv. Språk og kultur er avgjørende premisser for å kunne samtale med

pasient/bruker om seksualitet, bidra til økt seksuell helsekompetanse og legge til rette for nettopp

rettferdige og likeverdige helsetjenester. Dette med språk er generelt ingen lett øvelse, heller ikke i lys

av samisk tradisjon og kultur.


Fagdagen har skapt inspirasjon og ideer til å jobbe videre med. Det er gjort mye helserelatert

forskning knyttet til den samiske befolkningen, bl.a. ved Senter for samisk helseforskning (SSHF).

Blant flere aktuelle studier beskriver doktorgradsavhandlingen til Bong (2012) hvordan ulike

forståelser er kilde til samhandlingsproblemer mellom samiske pasienter og det offentlige norske

helsevesenet (1).


Kultur er også musikk og litteratur. Et skjønnlitterært lesetips i denne sammenheng er Ingeborg

Arvolas "Kniven i ilden" (2022); en fengslende historisk roman om arbeid og kjærlighet, sterkt samhold

og fri erotikk, enkeltmennesket og øvrigheten. Arvola løfter frem den kvenske og samiske kulturen,

og gir et unikt bilde av en historie som burde få større plass i vår kollektive hukommelse. Boken

"Derfor må du vite at jeg er same" (2021) av Ella Marie Hætta Isaksen anbefales også;

hvor motgang, skam og kamp, men også samhold, glede, stolthet og håp får fokus.

Fra et musikalsk perspektiv gir Kari Bremnes sitt album "Svarta Bjørn" (1998) et innblikk i noe av den

aktuelle nordnorske kulturen sent på 1800 - tallet. En mer moderne svensk artist er Elina Maria

Katarina Barruk, som er joiker, pianist og låtskriver og som fremfører sine tekster på umesamisk.

Barruk er en forkjemper for og aktiv bruker av umesamisk, et språk som anses som utrydningstruet av

UNESCO.


Mange takk til NFKS for reisestipend, som både har gitt anledning til kunnskapsformidling, men ikke

minst også gitt unik større innsikt, økt forståelse og enda mer respekt for nordnorsk - og samisk

historie, kultur og språk.


Lenker:

1) Bongo BA (2012), https://munin.uit.no/handle/10037/5458

2) Kreftomsorg Rogaland; https://www.kreftomsorg.no/

3) Kreftomsorg Rogaland, https://www.kreftomsorg.no/borasdavda-ja-seksualitehta-kreft-og-seksualitet/

4) Kreftomsorg Rogaland, https://www.kreftomsorg.no/tjenester/sexologisk-radgivning/

5) Mobekk H og Willems A (2022),

https://sykepleien.no/fag/2022/09/helsepersonell-ma-torre-snakke-med-brystkreftpasienter-om-seksuell-

helse

6) MSD, Oncocast (2022), https://www.msd.no/oncocast-10-seksuell_helse/

7) OsloMet,https://hv-av-no.eu-west.catalog.canvaslms.com/courses/hjelpemidler-for-seksuallivet?fbclid=I

wAR3bH1PUYWTGWBuN6Tbm9q6Hza55pUJA724U7b1Vh4saYkQBl9Hx3lbOC5E

8) YouTube fagdag (2022), https://www.youtube.com/channel/UCV3cUkV3iK24K7PxcjFkdzQ