Reisebrev fra NACS-konferansen 2019

01.10.2019

Skrevet av Wenche Fjeld, som fikk tildelt reisestipend fra NFKS

Å KJENNE SIN EGEN SÅRBARHET - FOR Å GJENKJENNE SÅRBARHETEN HOS DEN ANDRE

Sexual Attitude reassessment and restructuring og Sexual Self Acknowledgement

Den nordiske foreningen for sexologi arrangerte sitt årsmøte og konferanse i Gøteborg i september, med 167 deltagere fra alle de nordiske landene. Før-konferansen handlet om Sexual Attitude reassessment and restructuring (SAR) og Sexual Self Acknowledgement (SSA). Maria Carola-Bure og Jack Lukkerz innledet med hvordan SAR-work shops blir arrangert i Sverige. Thore Langfeldt fortalte hvordan SAR ble introdusert av han i Norden på 1980 tallet og trakk fram historikk knyttet til SAR og SSA. Rikke Pristed og Nina Lildal-Schrøder benytter SSA som begrep, og forklarte hvordan SSA er del av sexologistudiet ved Universitetet i Agder.

SAR står for «seksuell holdning, revurdering og restrukturering» og SSA som «seksuell egenerkjennelse».

SAR anses for å være sensitivitetstreningen innen området sexologi, og er den essensielle eksperimentelle treningen som utfordrer seksuelle verdier, holdninger og etablerte kunnskaper hos sexologen eller den som skal formidle og veilede om seksualitet.

Hva er SAR?

SAR er definert som arrangerte øvelser for fagpersoner som søker legitimasjon på egen yrkesutøvelse eller bare ønsker å lære om seg selv og egen personlige utvikling og reaksjoner innen området sexologi. Det er et definert formål, ramme og innhold for kursene.

SAR/SSA kurs er et krav til sexologer, fordi sexologen påvirkes av - og påvirker andre mennesker, og det er et makt aspekt i disse menneskemøtene. Det er derfor en etisk begrunnelse for at SAR/SSA kurs blir et krav innen sexologiprofesjonen.

SAR består av å bli eksponert for materiell og erfaringer som presser fagpersonen til å konfrontere egne verdier, holdninger og oppfatninger innen et vidt spekter av spørsmål innen menneskelig seksualitet.
SAR blir sett på som sensitivitetstrening for det brede, overordnede disiplinen i sexologi, som studiet av menneskelig seksuell atferd og seksualitetens innvirkning på eget selvbilde, betydning ved menneskemøter og ved miljøet.

Historikk

Pastor Dr. Ted McIlyenna, som er grunnlegger av Institute for the Advanced Study of Human Sexuality (IASHS), ga tilbud om SAR som del av en godkjent forskerutdanning i delstaten California fra 1976. Han la vekt på at sexologer skulle ha fokus på «Hva folk gjør av ulike seksuelle handlinger og hvordan de tenker og føler de om det» (McIlvenna, 1989).

Thore Langfeldt møtte Ted McIlyenna i San Fransisco i 1976 og innførte «Mini SARS» i Skandinavia etter dette.

USA på 1970 -tallet var preget av flower-power og en frigjøring fra det konservative samfunnet. Det var ulikt syn på seksualitet da, og det er det fortsatt. Det ulike synet på seksualitet, seksuelle uttrykk, og grad av kunnskaper om seksualitet og seksuell undertrykking, er fortsatt forskjellig fra USA og Europa. Så formål og rammer innen SAR/SSA må tilpasses det enkelte landet og dets kultur.

Ted McIlyenna vektla en pre- og post kartlegging med egne skjema som start og slutt på kursene. Bevisstgjøringen hos deltageren startet med dette skjemaet. Slik ble det målt endringer innen holdninger og forståelse.

Langfeldt holdt SAR kurs i 1980 og 1990 blant annet med Eli Coleman i Minnesota, USA. For første og siste gang avhold Langfeldt «Familie SAR» i Minnesota hvor det ble vist filmer av ulike seksuelle situasjoner, men ikke pornografisk film, som Langfeldt understrekte. Dette var familier som var rammet av seksuelle overgrep. Metoden er kontroversiell, og det er ikke praksis lenger med «Familie SAR». Hensikten har hele tiden vært å provosere frem reaksjoner - som det skal reflekteres over. Får slik å få endret innsikt og en tryggere holdning til egen og andres seksualitet.

Hvordan kan vi arrangere SAR/SSA?

Gjennomført og godkjent SAR/SSA er del av kravet for å søke autorisasjon i NACS. Sexologisk rådgivning og klinisk sexologi er en delikat form for interpersonalt arbeide. Det krever:

-følelsesmessig modenhet,

-selvinnsikt, inkludert egne reaksjoner på sex og seksualitet.

NACS autorisasjonen krever 48 timer totalt med SAR kurs. Det var i 2015 at SAR ble implementert som krav til autorisasjon.

SAR/SSA kan arrangeres som del av ulike sexologiske utdanninger, og innen utdanninger som innebærer å veilede mennesker om seksualitet. Det kan i tillegg arrangeres kurs for profesjoner som ikke har seksualitet som obligatorisk undervisning, som politi, tannlege, lærere, prester for å nevne noen. Kursene kan legges til universitet, høgskoler, men også private institusjoner. Sexologiforeningen kan godkjenne innhold og kriterier.

Grunnregler

Som en grunnregel skal man ikke være i gruppe med noen man er nær, eller har en konflikt med. Gruppene skal bestå av minimum 6 personer og maksimalt antall er 20 personer. Det skal være 3-5 personer i grupper som jobber tettere sammen. Gruppene skal ha en

gruppeleder, og det kreves aktive gruppemedlemmer. Gruppene forholder seg til eksplisitte grunnregler.

Det er en kursleder for den store gruppen som muliggjør at de små gruppene kan fokusere på det de skal. Den store gruppen ser ulike filmer, tekst, musikk, konkreter og annet materiell som kan trigge tanker, følelser og reaksjoner. Gruppene skal være små, med lov til å være seg selv, etablere trygghet, men ikke kreve noe som vekker ubehag, ikke snakke i metaforer, generalisere, ikke for mye teori, abstrakter og analyser. Hvis så skjer, distanserer deltakeren seg bak et tåketeppe av ord som kan hindre følelsesmessige reaksjoner.

Emner

Alt kan sies og det som sies skal bli i gruppen. Stillhet er lov, og du kan informere om hvorfor du er stille, heller enn ikke si noe, for da kan den ene som er taus blokkere hele gruppen. Gruppene skal ha en trygg atmosfære som gjør det mulig å snakke om seksualitet. Det er ingen emner som ikke kan være tematikk for gruppene. Tematikken strekker seg over hele spekteret inne det sexologer kommer i kontakt med - enten de er rådgivere, klinikere eller undervisere.

Normer og kontekstuelle rammer

SAR skal være utfordrende, men ikke grenseoverskridende, slik at deltageren føler seg krenket. Musikk og musikkvideoer kan forsterke opplevelsen - gi en ekstra inspirasjon, som gir god næring for videre kommunikasjon. Materiellet skal få fram alles erfaringer som tilfører den som lærer verdier, holdninger og kunnskaper.

Alle ledere av SAR er autoriserte sexologiske rådgivere. Det er ikke et krav om å ha lisensierte terapeuter som ledere, men Sverige har valgt det slik.

Hvordan holdninger påvirker det profesjonelle arbeidet

SAR/SSA skal skape bevissthet og støtte analyser av personlige holdninger og skape profesjonell trygghet. Deltageren skal oppnå bevissthet om menneskelig seksualitet som går ut over egne erfaringer, og som gir enda bedre grunnlag for å møte sårbare mennesker og mennesker i sårbare posisjoner.SAR/SSA skalforebygge imperativer, sterke meninger, overreaksjoner og/eller fordømming som begrenser det profesjonelle arbeidet.Sensitivitet og erfarings trening for profesjonelle innen sexologi feltet

SAR med alle sanser

SAR/SSA kurs fører til selvbevissthet og nye kunnskaper om en selv.

Det er mer enn endring av holdninger. Det er nødvendigvis ikke et mål. Men i lengden fører SAR/SSA også til endring av holdninger. Slik forhindrer kurset utvikling av stereotypier og kortsynthet. Man får utvidet horisonten og toleransen for mangfoldet av mennesker og seksualitet. Desensitivisering og eksponering er begreper som er del av SAR/SSA. Det er mulig å brukte filmer, og kartlegge deltagerens oppfatning før- og etter kurset, for å måle grad av ubehag som ulike visuelle og verbale kan påføre den enkelte. For å være trygg og komfortabel i alle menneskemøter bør terapeuten og rådgiveren kjenne seg selv og vite om egne reaksjoner på forhånd. Man må få fram konkrete følelser og SAR kan ikke gjennomføres bare med snakking.

Samtale med Trym Aarstad

Trym er familieterapeut og sexolog med sexologiutdanning fra Universitet i Gøteborg (2004) hvor SAR var en del av utdanningen med et dagskurs med Thore Langfeldt. Sosionomstudiet gjennomførte han i Gøteborgs Universitet 1993. Som del av denne bachelorutdanningen ble det også gjennomført gruppeterapi, som hadde SAR element i seg. Dette utgjorde også en del av «sorteringsmekanismen» ved studiet. Videre SAR-element støtte han på under både masterprogrammet i Familieterapi og ved R.BUPs 3 årige videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri. Siste runde med SAR-erfaring hadde han under SAR-kurs arrangert av den svenske sexologiforeningen - dels i Uppsala deretter i Gøteborg. Således er det blitt en 20 årig erfaring med SAR - fra UiG med Langfeldt - frem til i dag.

Mini SAR

Under dagskurset med Langfeldt på sexologstudiet ble det benyttet ulikt materiell som film og bildemateriell, samt at studentene fikk delta i ulike kroppsøvelser - med andre studenter. Under kyndig veiledning fra Thore L. Deretter skulle studentene drøfte og bearbeide opplevelsene alene. Eksponeringen opplevdes som en prosess i ytterkanten av komfortsonen, som for de fleste medfører et element av ubehag. Ubehagelig og lærerikt, samt utviklende for eget perspektiv og kroppsopplevelse på seksualitet. Alle viste ulike former og måter å reagere og agere på i kontakt med det varierte eksponeringsmateriellet. Gruppa var stor, og deltagerne var ikke godt kjent med hverandre. De måtte takle det, finne ut av det på egenhånd. Og samtaler med kursdeltagere, veileder og kursleder. Men også på egenhånd - noe som er en del av formålet - å kjenne på det til tider uutholdelige - uten å kunne agere det ut av kropp og hode. Deltagerne som selv måtte ta seg av reaksjonene og selv finne løsninger. Hver enkelt måtte gå gjennom prosessen og det var interessant med mangfoldet av reaksjoner. Materiellet er underordnet, men det må trigge reaksjoner og følelser. Deltageren må i utkanten av komfortsonen for å kunne gjøre nye erfaringer om seg selv. Helt nødvendig for å være forberedt på å møte sårbarheten i klientene.

SAR/ SSA - Å bevege seg ut i kanten av sin egen komfortsone

Universitetsstudier er akademisk orientert, og det er viktig å ivareta den interpersonlige utviklingen innen sexologifaget for å bli i stand til å mestre de gode menneskemøtene. Inkludering av SAR i studiet vil ivareta perspektivet av egen utvikling og forståelse for fagkompleksiteten. Innen SAR er det ulikt hvor den enkelte befinner seg i sin egen utvikling og det er derfor viktig å dele opp deltagerne i mindre grupper for at det skal bli mulig med dybdetrening med nok tid og rom for den enkelte.

20 år etter

Trym har tatt SAR 1 og SAR 2 i Sverige i senere tid, fordi det ikke finnes et SAR tilbud i Norge. SAR 1 ble gjennomført for fire år siden og SAR 2 i januar 2019. Kursene hadde samme målsetting og samme hovedform. Men rammene var annerledes enn SAR kurset på Universitetet i 2000, ved at man er sammen ei hel helg med fremmede folk. Det finnes ingen kullkompiser og det er ingen etablerte relasjoner på forhånd.

Det er viktig med SAR at det ikke forekommer kroppskontakt. Man er bare i kontakt med hodene til hverandre. Det er en kognitiv affektiv reise.

Materiell kan være filmer, musikk med tekst og musikkvideoer, men det er kommunikasjon som er i høysetet. Deltagerne skal utveksle erfaringer og få fram emosjonelle erfaringer rundt materiellet.

Skal SAR standardiseres?

Britton & Dunlap (2017) har skrevet en guidebok om hvordan SAR kan gjennomføres. Det er nødvendig å ha en viss ramme og innhold på kurset, og boka gir et grunnlag for dette.

Begrunnelsen for å ha SAR kurs er målsetningen om å få kunnskap om egne grenser og reaksjoner. Det er viktig å kjenne egne «blind spots og hot spots og safe spots». For å kvalitetssikre SAR/SSA kurs så bør den norske sexologi foreningen standardisere kursene for å sikre måloppnåelse.

Etisk dimensjon

Sexologisk profesjonsutøvelse møter så sårbare mennesker, at terapeuten eller rådgiveren må kjenne til sin egen sårbarhet. Terapeuter har stor makt, så det å ha kjent på sin egen sårbarhet gjør at man har mer respekt for andre. Det å kjenne på avmakt og makt, gir erfaringer om sårbarhet, og det må terapeuten vite om for å holde avmakten borte.

Hvis vi bruker makt for å holde sårbarhet og avmakt på avstand, så står vi i fare for å krenke klienten.

Hot spots og blind spots

Trym benytter begrepene «hot spots» og «blind spots». Han mener vi har soner der vi ser mer eller mindre tydelig - med ulik grad av bevissthet - og sårbarhet. Han mener vi også har våre «safe spots»- temaer vi liker å jobbe med og selv mener vi mestrer. Noe vi sikkert også gjør. Men også der er det viktig å kjenne seg selv - og ikke minst sin egen motivasjon for å ville jobbe med et spesielt tema. Også innenfor komfortsonen lever sterke meninger og imperativer i beste velgående. For å være en god hjelper må man kjenne sine egne triggere - det som fører til at man mister fokus og lar egne emosjoner styre utsagn, handlinger og reaksjoner.

Det er lett å havne i et «blind spor» og man mestrer ikke å se situasjonen slik den er for klient/ pasient, fordi «blindsporet tar toget videre i gal retning.

Kunnskapsbasert

Det er ikke mye forskning om SAR/SSA. Sexologi studentene ved Universitetet i Agder (UIA) har flere «mini SAR» gjennom studietiden. Det er ingen norske studier om SAR og SSA, og UIA oppfordres til å forske på- og med egne studenter for å dokumentere hensikt og måloppnåelse ved SAR.

Medisinstudiet starter med SAR, som en eksponering på hva legeyrket kan innebære. Det skulle være en like uttalt og bevisst holdning i sexologiutdanningene om det samme.

SAR for alle

Sverige har SAR kurs 1 og 2 som et formelt kompetansekrav før man kan søke autorisasjon i NACS. Samme kravet er ikke i Norge, da SAR/SSA er del av sexologistudiet ved UIA. Spørsmålet er om SAR/SSA kurs skal tilbys som vedlikehold til tidligere sexologistudenter samt tilbud til alle som jobber med seksualitet innen helse, skole, politi, fengsel, for å nevne noe, som en kvalitetssikring til etisk utførelse av rådgivningen.

Innen terapi og rådgivning, med parterapi eller individuell behandling, møter sexologen et tverrsnitt av den norske befolkninga. Det er sårbare mennesker som har behov for hjelp og støtte. Hvis man ikke er sensitiv nok på sin egen sensitivitet, så kan det skade dem du møter. Det er uetisk. I praksis kan man møte klienter som er skadd av andre terapeuter, rådgivere og pedagoger. Dette er mennesker som ikke ønsker å motta mer hjelp fra de offentlige systemene. Ved å foreta en behandlingsanamnese får man fram erfaringer sårbare mennesker har i møter med profesjonelle både innen offentlige behandlingstilbud og private behandlingstilbud.

Trym anbefaler SAR/SSA som en rød tråd gjennom hele studietida, og også som vedlikehold av egen profesjonelle bevissthet og etikk. Det faktum at han fortsatt tar SAR kurs beskriver den opplevde nytteverdien av kursene.

REFERANSE

Britton, P.,&Dunlap, R.E. (2017). Designing and Leading a Successful SAR. A guide for Sex Therapists, Sexually Educators and Sexologists.