Plan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo 2022-2025

18.08.2021

Høringssvar fra Norsk forening for klinisk sexologi


Norsk forening for klinisk sexologi, NFKS, takker for muligheten til å gi innspill til Plan for seksuell- og

reproduktiv helse i Oslo 2022 - 2025. Seksuell helse er viktig og som planen gir uttrykk for er en god

seksuell helse viktig for fysisk og psykisk helse.

NFKS vil rose kommunen for å ta initiativ til en slik plan. Selv om det finnes nasjonale planer og strategier,

er det positivt at Oslo kommune tar et tydelig grep som vil gjøre det lettere for kommunens ansatte å gi

befolkningen den hjelpen og veiledningen de trenger.

Selv om vi ser positivt på planen, har vi noen kommentarer.


Ansvar og finansiering

Planen nevner ikke hvem som er ansvarlig for de ulike tiltakene eller noe om når de skal være ferdige.

Den nevner heller ingenting om økonomiske forhold - hvordan skal tiltakene finansieres?

Det vil ikke være mulig å evaluere effekten av planen uten at den er tydelig på hvem som har ansvar og

når skal tiltaket være utkvittert.

Planen mangler også informasjon om hvordan planene og de ulike tiltakene skal implementeres.


Generelt

Vi savner mer positivt fokus på seksualitet i planen. Det er veldig flott at det er nevnt noen få steder, men

vi vet at det å lære om og utvikle en seksualitet basert på samtykke, gjensidighet og lyst er en

beskyttelsesfaktor når det gjelder utvikling av ulike utfordringer i fysisk og psykisk helse.


Inkluderende språk må være gjennomgående og konsekvent

Det er viktig for at alle skal føle seg sett at man konsekvent bruker formuleringer som "De av oss som...",

"mennesker av alle kjønn", Planen er i dag inkonsekvent når det gjelder hvordan en omtaler

kjønnsmangfold; en snakker noen steder om gutter og jenter, andre steder om hen, og noen steder om

ulike kjønn. Dette gjør at planen framstår som fragmentert og ikke inkluderende.


Fokus på utsatte og ikke utøver av seksuelle overgrep og krenkelser

Planen har et viktig fokus på seksuelle krenkelser og overgrep. Dette mener vi er viktig. Men; planen er

helt uten tekst og tiltak rettet mot personer som kan komme til eller som har utført krenkelser eller

overgrep mot noen. Hvilket tilbud ser Oslo kommune skal finnes for potensielle overgripere?

Ønsker en at færre skal bli utsatt for seksuelle overgrep og krenkelser, må en snakke til den eller de som

kan komme til å utføre handlingene. Det er ikke på noen måte tilstrekkelig å kun ha tanker om eller fokus

på hvordan en skal avdekke hendelser og hvordan en skal håndtere disse. Det forebyggende aspektet er

totalt fraværende.

Et grep, kan være et større fokus på seksuell folkeskikk. Alle trenger å lære mer om hvordan en skal

etablere seksuelle eller romantiske relasjoner basert på likeverd og samtykke. Og ikke minst; hvordan en

ikke gjør det.


Forebygging av hiv.

De fleste som blir smittet av hiv i Norge oppgir Oslo som smittested. Det er derfor urovekkende at planen

ikke omtaler noen tiltak for å forhindre eller redusere smitte. Planen sier ingenting om hvilke tiltak som

kommunen tenker er viktig.

Pre- og posteksponeringsprofylakse er to viktige tiltak som ikke er omtalt i planen.

NFKS foreslår at kommunen i større grad tar del i dette arbeidet og formaliserer samarbeidet med ulike

frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser.


Etniske minoriteter

Etniske minoriteter er nevnt flere steder i planen, men det fremstilles som om hovedutfordringen for de

av oss som tilhører denne gruppen er negativ sosial kontroll og reproduktivitet. Dette er en

stigmatiserende fremstilling. Negativ sosial kontroll er også noe som eksisterer i norsk kultur og det er

derfor ingen grunn til å kun nevne de av oss som tilhører etniske minoriteter i Norge her.


Sexologisk kompetanse

Vi er glade for å se at kommunen ønsker mer kompetanse om seksualitet og mangfold på kommunale

arbeidsplasser. Vi skulle gjerne sett mer om hvordan dere tenker at kompetansen blant kommunens

ansatte skal heves, og av hvem. NFKS bidrar gjerne til å lage en plan for dette.

I Norge er ikke sexolog en beskyttet tittel og det vil derfor være vanskelig for arbeidsgivere å vite hvor en

kan finne formalisert sexologisk kompetanse. De nordiske sexologiforeningene har derfor gått sammen

om å etablere en autorisasjons ordning - les gjerne mer om den her: https://www.nfks.no/hvordan-blisexolog/

NFKS har også laget en oversikt over autoriserte sexologer i Norge; https://finnensexolog.no

Vi vil oppfordre kommunen til å ansette en Spesialist i sexologisk rådgivning NACS, Spesialist i klinisk

sexologi NACS, Spesialist i seksualundervisning og opplysning NACS eller en Spesialist i vitenskapelig

sexologi NACS for å koordinere eller lede arbeidet.

I planen skriver dere at det kan være nødvendig å samarbeide med andre organisasjoner, uten å si noe

om hvilke og på hvilket område. Det kan være klokt å peke ut noen organisasjoner dere har hatt et godt

samarbeid med før, og legge inn noen linjer om at organisasjonene bør dele informasjon basert på

fagkunnskap.